Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн төлөвлөлт хийх арга зүйн зарим асуудал

О.Одгэрэл

Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн төлөвлөлт хийх арга зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс зах зээлийн эдийн засгийн харилцааны тогтолцоонд шилжин байгаа өнөөгийн нөхцөлд улс орны эдийн засаг бизнесийн салбарт томоохон өөрчлөлт орж улмаар бизнес эрхлэгчдийн зайлшгүй хэрэгцээтэй мэдээлэл, үндэслэлтэй шаардсан бизнес төлөвлөлт, тэр тусмаа байгууллагыг удирдах, удирдлагын оновчтой зохион байгуулалт, сайн төлөвлөлт, үр ашигтай хяналтын тогтолцоо хурцаар тавигдаад байна.
# бизнес# санхүү