Арвин Хур ХХК-ний бүтээгдэхүүн Канол цэвэр ургамлын тосны зорилгот зах зээлийг тодорхойлох нь

З.Номин-Эрдэнэ

Арвин Хур ХХК-ний бүтээгдэхүүн Канол цэвэр ургамлын тосны зорилгот зах зээлийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Дээрх зорилгодоо хүрэхийн тулд дараах зорилтуудийг дэвшүүлэв. Үүнд:

  • Шннэ бараа бүтээгдэхүүн, түүнийг зах зээлд хэрхэн таниулах онол арга зүйг судлах
  • Шинэ бараа бүтээгдэхүүнийн хувьд зорилтот хэрэглэгчдийг тодорхойлох арга зүйг тодорхойлох
  • Монголын зах зээлд үнлэсний үйлдвэрлэлийн шинэ бараа бүтээгдэхүүн болох цэвэр ургамлын тос, өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх
  • Судалгааны үр дүн дээр тулгуурлан тус бүтээгдэхүүний зорилтот зах ззэлийн тодорхойлох санал зөвлөмж боловсруулах
# бүтээгдэхүүн # зах зээл