Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дугуйн үйлчилгээг сайжруулах боломж

Э.Будхүү

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дугуйн үйлчилгээг сайжруулах боломж

Гишүүнчлэл

?
Үндэсннй цэцэрлэгт хүрээлэнгэзр үйлчлүүлж буй нргэднйн сэтгэл хамамж болоод цаашид үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжыг дээшлүүлэхийн тулд ямар ямар үйлчилгээ нэмэгдүүлвэл зохих талаар судалгаа хийж чанарыг сайжруулах боломжыг санал болгох.
# үндэсний# хүрээлэн# боломж