Брэндийн эквитиг бүтээн бий болгох нь

М.Энхмөрөн

Брэндийн эквитиг бүтээн бий болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь брэндийн эквити буюу бүтээгдхүүн үйлчилгээний нэмэгдсэн үнэ цэнийг тогтоох арга замыг тодорхойлоход оршино.
# брэнд# эквити