Борлуулалтын урамшууллын хэлбэрийг оновчлох арга зам

М.Болорцэцэг

Борлуулалтын урамшууллын хэлбэрийг оновчлох арга зам

Гишүүнчлэл

?
Бизнесийн байгууллагын борлуулалтын урамшууллын хэлбэрийг судалж, хамгийн оновчтой борлуулалтын урамшууллын хэлбэрийг тодорхойлох нь энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго болно.
# борлуулалт# урамшуулал# борлуулалтын урамшуулал