Компанийн санхүүгийн эрсдэл тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох асуудалд

Ц.Гоомарал

Компанийн санхүүгийн эрсдэл тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох асуудалд

Гишүүнчлэл

?
Санхүүгийн эрсдлийг ерөнхийд нь дөрөв ангилна, инфляцийн эрсдэл, хүүгийн эрсдэл, бизнесийн эрсдэл, зах зээлийн эрсдэл зэргийг судалсан болно.
# санхүү# бизнес