Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бизнесийн байгууллага дахь стратегийн оновчтой загварыг тодорхойлох, гүйцэтгэлийг үнэлэх, хянах арга зүйн зарим асуудал

Г.Ханджамц

Бизнесийн байгууллага дахь стратегийн оновчтой загварыг тодорхойлох, гүйцэтгэлийг үнэлэх, хянах арга зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь жижиг, дунд бизнесийн байгууллагад тохирох стратегийн загварыг боловсруулахад оршино. Судалгаанд танин мэдэхүйн үндсэн аргууд болох анализ, синтез, харьцуулалт, хүснэгт, зураглал, дүрслэл, шинжилгээ, таамаглал болон статистик тоо баримтуудыг ашиглан гүйцэтгэсэн болно.

# байгууллага# стратеги