Байгууллагын ажилчдын ажил хэрэгч чанарыг тодорхойлох

М.Алтанчимэг

Байгууллагын ажилчдын ажил хэрэгч чанарыг тодорхойлох

Гишүүнчлэл

?

Байгууллагын ажилтны ажил хэрэгч чанарын төлөвшил ямар түвшинд байна вэ гэдгийг судалснаар түүнийг цаашид хөгжүүлэх арга замыг тодорхойлоход дөхөмтэй юм .