Банкны хүүний эрсдлийг үнэлэх арга зүйг боловсронгуй болгох

Б.Оюумаа

Банкны хүүний эрсдлийг үнэлэх арга зүйг боловсронгуй болгох

Гишүүнчлэл

?

Эрсдэл их байх тусам өгөөж төдий хэмжээгээр байдаг нь зах зээлийн хууль юм. Эрсдэлээс эмээж татгалзана гэдэг бол төдий чинээгээр олж болох өгөөжөөс татгалзаж байгаа хэрэг. Иймд учирч болох эрсдэлийг урьдчилан мэдэж түүнээс хамгаалах арга замыг судлах шаардлагатай юм.

# банк # эрсдэл# үнэлгээ# арга зүй