Үл хөдлөх хөрөнгийг үнэлж, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах онол, арга зүйн асуудал

Ж.Батбаяр

Үл хөдлөх хөрөнгийг үнэлж, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах онол, арга зүйн асуудал

Гишүүнчлэл

?
Олон улсын үнэлгээний стандартын дагуу хөрөнгийг үнэлж, Нягтлан бодох бүртгэлд тусгах арга замыг судлахад оршино.
# үл хөдлөх хөрөнгө# нягтлан бодох бүртгэл