Малчин нөхөрлөл байгуулах

Ж.Эрдэнэзаяа

Малчин нөхөрлөл байгуулах

Гишүүнчлэл

?

Малчин өрхийг сонгох, малчин нөхөрлөлийн бүтэц, зохион байгуулалт үйл ажиллагааны дүрэм боловсруулах, эдийн засгийн судалгаа хийх, малчин нөхөрлөл байгуулах боломжтой төсөл бий болно.

# цэг байгуулах# Төсөл