Хүйсийн говь-цэцэг нуурын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежмент

Г.Алтаншагай

Хүйсийн говь-цэцэг нуурын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежмент

Гишүүнчлэл

?
Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын гадаргын болон газрын доорх усыг хэрэглэгч салбарууд болон хүн амын өнөөгийн усны нөөц хэрэгцээг судалж мэдэхэд оршино.
# нөөц# сав газар