Их Засаг Олон Улсын Их Сургууль

Их Засаг Олон Улсын Их Сургууль

Их Засаг олон улсын их сургууль нь мэдлэгийг үйлдвэрлэгч, баялгийг бүтээгчдийг төрүүлэх оюутан суралцагчдын ажил амьдралын баталгааг хангахад чиглэгдсэн сургалт, судалгаа, инновацийн бүтээлч чадамжтай, судалгааны их сургууль юм.

934

Нийт контент