Смарт грийн партнэрс

Смарт грийн партнэрс

Smart Green Partners хэвлэлийн газар нь хүүхдийн хүмүүжил болон хувь хүний хөгжлийн олон төрлийн ном гаргасан. Жишээ нь: Бар ээж, Хүүхдийн санхүүгийн боловсрол, Амжилтад хүрдэг, хүрдэггүй хүмүүсийн өчүүхэн ялгаа гэх мэт.

14

Нийт контент