Шинэ Анагаах Ухаан Их Сургууль

Шинэ Анагаах Ухаан Их Сургууль

2019-2021 оны хичээлийн жилд Ректорын дэвшүүлж байгаа хүн, амьтны биеийн гео-биоэволюцийн 10 гол тогтолцооны протон хамааралт механизмд суурилсан NCM анагаах ухааныг сургалтын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх зорилготой.

86

Нийт контент