Isd Ruby Publishing

Isd Ruby Publishing

Монголын Хятад судлалд инноваци нэврүүлж, шинэ чиг хандлагыг бий болгох, судалгааны ажлыг өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх үндсэн зорилгтойгоос гадна Шинжлэх ухаанчаар гүйцэтгсэн судалгааны ажлын үр дүнд тулгуурлан боловсруулсан дүн шинжилээ бүхий мэдээ мэдээллээ бодлого боловсруулагч, олон нийтэд хүргэх, сургалт явуулах, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааны зорилттой билээ.

5

Нийт контент