Бурхан Шашны Дээд Сургууль

Бурхан Шашны Дээд Сургууль

Эрхэм зорилго Сонсох, санах, бясалгахын үндсэнд тулгуурлан Бурханы шашны өргөн мэдлэг эзэмших, уламжлал, соёлоо нандигнан, нийгэмд Бурханы шашны нигүүлсэнгүй үзлийг төлөвшүүлэхэд оршино.

13

Нийт контент