Бурхан Шашны Дээд Сургууль

Бурхан Шашны Дээд Сургууль

Сонсох, санах, бясалгахын үндсэнд тулгуурлан Бурханы шашны өргөн мэдлэг эзэмших, уламжлал, соёлоо нандигнан, нийгэмд Бурханы шашны нигүүлсэнгүй үзлийг төлөвшүүлэхэд зорилготой.

89

Нийт контент