Отгонтэнгэр Их Сургууль

Отгонтэнгэр Их Сургууль

Эрхэм зорилго: Мэдлэгээрээ баялаг бүтээж, манлайлах чадвартай, ёс суртахуунтай мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

5

Нийт контент