Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь Засгийн газрын 2002 оны 121 дүгээр тогтоолын дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаагаа эхлүүлснээс хойш чиг үүргийнхээ дагуу Монгол Улсын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгоход чиглэсэн судалгааг шинжлэх ухааны арга зүйгээр явуулах, орон даяар эрх зүйн мэдээ, мэдээллийг түгээх, шинээр батлагдах хуулийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж иргэд, судлаачдын саналыг тусгахаар Улсын их хурал, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон бусад байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.

35

Нийт контент