Аварга Дээд сургууль

Аварга Дээд сургууль

Эрхэм зорилго: “Эрүүл биенд саруул ухаан орших” сургаалийг дээдэлсэн, дэлхийн чиг хандлага, эх орны эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, хөрвөх мэргэжилтэй, бие даан амьдрах чадвартай хүн хүчин бэлтгэхэд оршино.

43

Нийт контент