Засагт хан Дээд Сургууль

Засагт хан Дээд Сургууль

Монгол улсын дээд боловсролын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн үйл ажиллагааны бүх хүрээнд шинэчлэл хийж, улмаар 2024 он гэхэд Монгол улсын төв орон нутагт чанартай сургалтын үйлчилгээ үзүүлдэг талаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн дээд боловсролын байгууллага болоход оршино.

30

Нийт контент