Ядуурлын дүр төрх 2018 нэгдсэн тайлан

Бүтээлийн тайлбар

“Ядуурлын дүр төрх” тайланг боловсруулахдаа 2018 оны дэлгэрэнгүй ӨНЭЗС-нд хамрагдсан 16 мянга гаруй өрхийн мэдээлэлд үндэслэн ядуурлын тооцоог хийж, 2010-аас 2018 оны хооронд ядуурлын хамралтад гарч буй өөрчлөлт, нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг харьцуулан шинжилсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч