Хэрэглээний үнийн сарын танилцуулга 2020-03

Бүтээлийн тайлбар

Үндэсний Статистикийн Хороо нь өөрийн чиг үүргийн хүрээнд өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн мэдээллийг сар бүр цуглуулж, хэрэглээний үнийн индексийг тооцон олон нийтийн хүртээл болгож байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч