Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал 2020-01

Бүтээлийн тайлбар

Ажиллах хүчний судалгааны 2019 оны 4 дүгээр улирлын дүнгээр улсын хэмжээнд 15, түүнээс дээш насны нийт хүн амын 1.3 сая нь ажиллах хүч байна. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин 60.7 хувь бөгөөд хүйсээр авч үзвэл, эрэгтэйчүүдийнх 69.0 хувь, эмэгтэйчүүдийнх 53.2 хувь байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч