Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал 2019-12

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын хүн ам 2019 оны жилийн эцэст урьдчилсан дүнгээр 3.3 сая болж, өмнөх оноос 63.1 мянган (1.9%) хүнээр өслөө. 1000 хүнд ногдох төрөлт 24.3, нас баралт 5.2, ердийн цэвэр өсөлт 19.1 байна. 1000 хүнд ногдох төрөлт өмнөх оноос 0.1 пункт, нас баралт 0.2 пунктээр буурчээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч