Коронавирус ба эдийн засаг

Бүтээлийн тайлбар

Коронавирусын дэгдэлттэй холбогдуулан Монгол Улсын өнөөгийн эдийн засгийн төлөв байдлыг танилцуулъя. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны нийт орлогыг 12.9 тэрбум төгрөг байхаар баталсан.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч