Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2019

Бүтээлийн тайлбар

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн тайлант хугацаанд шинээр бий болгосон нийт нэмэгдэл өртгийн хэмжээ юм. Уг танилцуулгад ДНБ-ий үйлдвэрлэлийн, эцсийн ашиглалтын аргаар тооцсон үр дүнг болон ДНБ-тэй холбогдох макро-эдийн засгийн зарим гол үзүүлэлтүүдийг тусгасан.

Контентын хэсгээс