Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны IV улирлын товч танилцуулга

Бүтээлийн тайлбар

Үндэсний статистикийн хороо нь “Ажиллах хүчний түүвэр судалгаа” (АХС) -г олон улсын нийтлэг жишиг аргачлалын дагуу 2006 оноос эхлэн улирлаар явуулж байна. Хөдөлмөрийн зах зээлийн хэмжээ, бүтэц, тэдгээрт гарч буй өөрчлөлтийг тухайн хугацаа буюу сүүлийн 7 хоногоор тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийхэд ашигладаг тоон мэдээллийн багцыг бий болгох талаар судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч