Хувь хүний орлогын албан татварын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Татварын зорилго нь хуульчлан тогтоосон албан үүргийн үндсэн дээр хөрөнгө мөнгийг хувь хүн болон хуулийн этгээд өөрийн эзэмшлээс улсын эзэмшилд шилжүүлэхэд оршдог.

Контентын хэсгээс