Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны үнэлгээнд тулгамдаж буй зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Үл хөдлөх эд хөрөнгөөс үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн шаардлагыг хангаж болох үнийн дүнгийн дээд хязгаарыг тодорхойлж улсын бүртгэлд тэмдэглүүлсэн байна. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөгч үүрэг гүйцэтгүүлэгч нар харилцан тохиролцож ипотекоор хангагдах шаардлагыг өөр шаардлагаар сольж болох бөгөөд өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч