Угийн бичиг хөтөлж ирсэн уламжлал шинэчлэлийн зарим асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

“Угийг нь удмаар нь Урьдийнхыг хойдхоор нь” “Сүх авах хүн онгийг нь хардаг хүн авах хүн удмыг нь хардаг” “Ухаан орж Ургаа таних” ”Удам холдвол ухаан нэмнэ”

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч