Торгох ялын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Ял гэдэг нь гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн эрх ,эрх чөлөөнд нь хуулийн дагуу шүүхийн шийтгэх тогтоолоор хязгаарлаж байгаа явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч