Татварын эсрэг гэмт хэрэг түүний эрүүгийн эрх зүйн шинж ба криминологийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Татвар гэдэг нь хууль тогтоомжийн дагуу хувь хүн хуулийн этгээдийн орлого, эд хөрөнгө, бараа ажил үйлчилгээнд тодорхой хугацаанд тогтоосон хувь хэмжээгээр ноогдуулж хариу төлбөргүйгээр улс, орон нутгийн төсөвт оруулж буй мөнгөн хөрөнгө юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч