Сэтгэхүйн нотлох баримтын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Нотолгооны эрх зүйн онолын үүднээс нотлох баримт гэдэг ойлголт нь эрүүгийн хэргийг шуурхай илрүүлж, үнэ зөв, бодитой шийдвэрлэхийн тулд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүх худалдааны явцад тухайн хэргийн талаарх нотолбол зохих асуудлуудад хамааралтай нотолгооны хүчин чадал бүхий аливаа баримт сэлт мэдзэллийг илрүүлэх, цуглуулах, бэхжүүлэх, шалгах, үнэлэх талаар хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүхээс ЭБШ хуульд заасан эрх үүргийн дагуу явуулж буй ажиллагааны дүнд эрүүгийн хэргийн талаар хуульд заасан үндэслэл, нөхцөл журмын дагуу олж авсан баримт сэлт мэдээллийг хэлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч