Сонгуулийн зөрчил, түүний шалган шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Сонгууль гэдэг нь нэг талаас нийтийн засаглалыг бий болгох үйл ажиллагаа, нөгөө талаас төрийн дээд албан тушаалтнуудыг халж сэлгэх хэрэгсэл юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч