Согтууруулах ундаанд ноогдуулах онцгой албан татварын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хууль тогтоомжийн дагуу хувь хүн, хуулийн этгээдийн орлого, эд хөрөнгө, бараа, ажил, үйлчилгээнд тодорхой хугацаанд тогтоосон хувь, хэмжээгээр ноогдуулж, хариу төлбөргүйгээр улс, орон нутгийн төсөвт оруулж байгаа мөнгөн хөрөнгийг албан татвар гэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч