Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Өнөөгийн байдлаар хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг таслан сэргийлэх арга хэмжээний нэг бол цагдан хорих арга хэмжээ болж байгаа тул энэхүү бодлогын судалгааны хүрээнд цагдан хорих арга хэмжээ, түүнийг хэрэглэх үндэслэл, журам, өнөөгийн практикийг гадаадын улс орнуудын сайн туршлагатай харьцуулан судалж хүний эрхийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлж шийдвэрлэх арга замыг дэвшүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч