Цаазаар авах ялын эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Цаазаар авах ялын талаар идэвхтэй үйл ажиллаа явуулдаг Монгол улсын хүний эрхийн байгууллага болон бусад олон улсын байгууллагуудын үйл ажиллагааны бодит мэдээлэлд тулгуурлан өөрийн орны хууль тогтоомжтой харьцуулалт хийх замаар уг асуудлыг боловсронгуй болгох, санал дүгнэлт боловсруулан нэгдмэл хандлагыг төлөвшүүлэхэд судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч