Хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудлуудыг судлан тогтоож, өнөөгийн нийгмийн хөгжил дэвшил, цаашдын чиг хандлагад тохируулан хэрхэн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч