Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Мэтгэлцэх зарчмын хэрэгжилт, түүний хэрэглэж буй байдал, бусад байцаан шийтгэх ажиллагаанд хэрэглэгдэх байдлаас ялгагдах онцлог, мөн төсөөтэй тал, онолын цэгцтэй үндсэн ойлголтод хүрэх, уг харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болох зэргийг судлахад оршино.

Контентын хэсгээс