Бичил бизнесийг дэмжих төрийн бодлого, эр

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн жишигт бичил бизнесийн зах зээл өрсөлдөөнийг бий болгож, эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгахад гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Бичил бизнесийн хөгжлийг дэмжсэнээр хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, ажилгүйдэл ядуурлыг тодорхой хэмжээгээр бууруулахад чухал нөлөө үзүүлдэг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч