Ял эдлүүлэх ажиллагааны харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд шинээр батлагдан гарсан Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга түүнээс эхтэй бусад материаллаг болон процессийн хуулиас үүдэн ялын төрөл, ял эдлүүлэх ажиллагааны онцлог зэрэгт гарсан өөрчлөлтийг судлан боловсронгуй эрх зүйн зохицуулалттай улс орнууд ял эдлүүлэх ажиллагааны явцад ялтны эрхийг хэрхэн хамгаалж, ял эдлүүлж буй талаар дэлгэрэнгүй судалгаа хийж өөрийн саналыг дэвшүүлэх нь тус судалгааны ажлын үндсэн зорилго болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч