Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажилл

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны үр дүнд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт түүнд тулгамдсан зарим асуудлыг судлан тогтоож, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлж, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгосноор шүүхийн шийдвэр бүрэн хэрэгжих, эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын зөрчигдсөн эрх сэргээн тогтоогдох нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч