Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйд тулгамдаж буй зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Цагдаагийн алба хаагчийн өнөөгийн төвшинд тулгамдаад байгаа асуудал нь алба хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаар судалж ямар үндэслэлээр ёс зүйн зөрчил гаргаад байгаа түүнд ямар хариуцлага хүлээлгэдэг болон цагдаагийн дээд албан тушаалтнууд доод алба хаагчидтай зүй бусаар харьцдаг, адил тэгш үйлчилдэггүй, түүнчлэн ажлын ачаалал их байдгаас болж стресс ихтэй байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч