Судалгааны тайлангийн эмхтгэл III

Бүтээлийн тайлбар

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний Иргэн, эдийн засгийн эрх зүй, Захиргаа, хүмүүнлэгийн эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй, криминологи, Олон улсын эрх зүйн секторууд нь тодорхой салбар эрх зүйн чиглэлээр төлөвлөгөөт болон захиалгат эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлуудыг хийж ирсэн. Энэхүү эмхтгэлээр тус хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний секторуудын 2012 - 2013 онд хийж гүйцэтгэсэн урьд өмнө хэвлэгдээгүй эрдэм шинжилгээний судалгааны зарим ажлуудыг эмхтгэн гаргасан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч