Соёлын өвийг хадгалах хамгаалах менежментийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Соёл, урлагийн субъектүүдийн хамтын ажиллагаа, төрийн бодлого дэмжлэг, удирдлага, зохион байгуулалт болон нийгэмд хэрхэн үр өгөөжтэй ажиллуулах, уялдуулан зохицуулах зэрэг асуудлуудын шийдэл нь тодорхой бус, хийгдсэн эрдэм шинжилгээний бүтээл, судалгаа ч ховор байна. Соёл нь хүний хөгжлийн үндэс, улс орны нүүр царай болж буй өнөөгийн нөхцөлд соёл, соёлын өв, соёлын бодлого, соёлын үйл ажиллагаа гэсэн ойлголт, ухагдахууны цар хүрээ, онцлогийг шинжлэх ухааны үүднээс судлах хэрэгцээ шаардлага улам бүр ихсэж байна.

Контентын хэсгээс