Хэргийн газрын үзлэгийн эрх зүйн зохицуулалт зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хэргийн газрын үзлэг гэх сэдвийг сонгох болсон үндэслэл нь уг ЭБШ тодорхой ажиллагааны дундаас хэргийн газрын үзлэг нь хэрэг гарсан гэх мэдээллийн дагуу гэмт хэргийн халуун мөрөөр очиж хийгддэг ЭБШ ажиллагааны хамгийн анхны ажиллагаа учир уг ажиллагааны онцлог, эрх зүйн зохицуулалтыг судлах мөн хэгиин газрын үзлэг хиихэд зарим үед гарах асуудал болон түүнийг хэрхэн зохицуулж болох арга зам байгаа эсэхийг судлах нь үндэслэл болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч