Гэрлэлт цуцлалтанд тулгамдсан асуудал шийдвэрлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Манай оронд 2000 оны эхэн үеэс гэрлэлт маш их хэмжээгээр ихээссэн энэ нь үнэн хэрэгтээ төр засгийн зүгээс ард иргэдийн амьжиргааг дэмжих зорилгоор тэтгэмжийг хавтгайруулж олгосноос, мөн түүнчлэн гадаад, дотоод дахь гэр бүл зуучлал болон ард иргэдийн шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил зэргээс шалтгаалж гэр бүлүүдийн олон шинэ зөрчилтэй асуудлууд нийгэмд бий болсон. Судалгаанаас үзэхэд эдгээр зүйлсээс шалтгаалан гэр бүл цуцлалтын тоо ч ихээр нэмэгдэж байгаатай холбоотой уг сэдвийг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч