Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг зүйлчлэлийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн нэрийн өмнөөс хууль сахиулах, хууль хэрэглэх болон хэрэгжүүлэгч эрх бүхий субъектүүдээс гаргаж буй шийдвэр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг сайжруулах, хуулийг нэг мөр хэлбэртэлгүй зөв хэрэглэх, шударга ёс, хууль ёсны дагуу хэргийг зүйлчлэх, эрүүгийн хариуцлага гарцаагүй байх зарчмыг хангах, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн, буруутай үйл ажиллагааны улмаас хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нь хэргийг тал бүрээс нь бүрэн бодитой шалгаж хэргийн зүйлчлэлийг оновчтой хийж шийдвэрлэх асуудал учир дутагдалтай байгаа учир энэхүү сэдвийг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч