Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс хоорондын хэлэлцээрийн гарал үүслийн дүрэм

Бүтээлийн тайлбар

Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр (Free Trade Agreement) буюу Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр (Economic Partnership Agreement) нь 1947 оны (одоо 1994 оны) Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр (ТХЕХ/ГАТТ)-ийн XXIV зүйлийг үндэслэдэг. Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ)-ын Гишүүн улсуудөөр хоорондоо чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулахаас гадна мөн энэ зүйлийг үндэслэн гааль, эдийн засаг, валютын янз бүрийн холбоод байгуулж байна.

Контентын хэсгээс